Ном сурах бичгийн хянан тохиолдуулах зөвлөл

Зөвлөлийн дарга: Сургалт эрхэлсэн дэд захирал М.Банзрагч

Гишүүд: Бизнесийн удирдлага менежментийн салбарын эрхлэгч Б.Оюунтунгалаг

     Бизнесийн удирдлага менежментийн салбарын дэд профессор Ж.Ганчимэг

     Бизнесийн удирдлага менежментийн салбарын дэд профессор Д.Биндиряа

     Бизнесийн удирдлага менежментийн салбарын дэд профессор Б.Сарантуяа