Багш ажилтны танилцуулга
М.БАНЗРАГЧ /Доктор(Ph.D)/
БАТС-ийн Сургалт эрхэлсэн дэд захирал, Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор
banzragchm@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 407
Д.БИНДИРЯА /Доктор(Ph.D)/
Бизнесийн удирдлага тэнхимийн эрхлэгч
bindirya.d@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - -
Ж.ГАНЧИМЭГ /Доктор(Ph.D), дэд профессор/
Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч
ganchimeg@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - -