ӨНДӨРЖҮҮСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ
2020-05-07 11:52:56
ШУТИС-иас ирүүлсэн албан бичиг зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Та бүхэн уншиж танилцаад мөрдлөг болгон ажиллана уу.