Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц

ШУТИС-ийн Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургуулийн удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт