Хүний нөөцийн менежмент

Бизнесийн удирдлага хөтөлбөрийн хүний нөөцийн менежмент мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудын голч үнэлгээ, төлөвшил, хандлага, дадал, чадвар