Бизнесийн удирдлага

Хэлбэр

Хөтөлбөр

Суралцах хугацаа

Бүртгэл

Бүртгүүлэх

Суралцаж эхлэх огноо

Бизнесийн удирдлага хөтөлбөр

өдөр

Санхүүгийн менежмент

1,5 жил

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01

өдөр

Хүний нөөцийн менежмент

1,5 жил

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01

өдөр

Маркетингийн менежмент

1,5 жил

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01

өдөр

Олон улсын бизнесийн менежмент

1,5 жил

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01

өдөр

Мэдээллийн системийн менежмент

1,5 жил

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01

өдөр

Жижиг дунд бизнесийн менежмент

 

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01

өдөр

Үйлдвэрлэлийн менежмент

 

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01

өдөр

Өмчийн үнэлгээний менежмент

 

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01

өдөр

Бизнесийн удирдлага

 

2020.08.21 - 2020.09.15

https://burtgel.must.edu.mn/Home/RegisterMaster

 

2020-09-22

2021-02-01