Санхүүгийн менежмент

Хөтөлбөрөөр тухайн суралцагч нь дараах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ. Үүнд: Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар o Өөрийн оюуны чадварыг бие даан хөгжүүлэх чадвартай байх. o Шинэлэх ухаан, судалгаа, шинжилгээний үр дүнд гарсан шинэ мэдлэгийг бие даан эзэмшиж, практикийн нөхцөлд тохируулан мэргэжлийн үүднээс өөрчлөн хэрэглэж чаддаг байх. o Өөрийн судалдаг салбараас өөр салбарт бий болсон шинэ мэдлэгийг практикт хэрэглэж чаддаг байх