Үйлдвэрлэлийн менежмент

Үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжил нь